: หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 01 / 220 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่

วันที่

10395 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้สิ่งศักสิทธิ์ทรงคุ้มครองพระองค์
15 มิ.ย. 2553
10394 กตว.สปช.ทบ
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยชั่วกาลนานเทอญ
15 มิ.ย. 2553
10393 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์
มีพระชนมายุยืนนาน
15 มิ.ย. 2553
10392 กตว.สปช.ทบ.
- จะทำความดีถวายในหลวง
15 มิ.ย. 2553
10391 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ
15 มิ.ย. 2553
10390 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พ่อหลวงจงทรงพระเกษมสำราญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
15 มิ.ย. 2553
10389 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
15 มิ.ย. 2553
10388 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์จงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง
ตลอดกาลนาน
15 มิ.ย. 2553
10387 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญและอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย ตลอดไป
15 มิ.ย. 2553
10386 กตว.สปช.ทบ.
- ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
15 มิ.ย. 2553
10385 กตว.สปช.ทบ.
- ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15 มิ.ย. 2553
10384 กตว.สปช.ทบ.
- เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
15 มิ.ย. 2553
10383 กตว.สปช.ทบ.
- ใต้ร่มพระบารมี แผ่ไพศาล ปวงชาวประชาร่มเย็น
15 มิ.ย. 2553
10382 กตว.สปช.ทบ.
- เราชาวไทยควรสมัครสมานสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
15 มิ.ย. 2553
10381 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
15 มิ.ย. 2553
10380 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
15 มิ.ย. 2553
10379 กตว.สปช.ทบ.
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
15 มิ.ย. 2553
10378 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
15 มิ.ย. 2553
10377 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง
15 มิ.ย. 2553
10376 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
15 มิ.ย. 2553
10375 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
15 มิ.ย. 2553
10374 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
15 มิ.ย. 2553
10373 กตว.สปช.ทบ.
- ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
15 มิ.ย. 2553
10372 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
15 มิ.ย. 2553
10371 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
15 มิ.ย. 2553
10370 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
15 มิ.ย. 2553
10369 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
15 มิ.ย. 2553
10368 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง
15 มิ.ย. 2553
10367 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยตลอดกาล ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ.
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10366 Stickybear007
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10365 Stickybear007
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10364 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10363 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10362 บุตร – หลานและครอบครัว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้คุณพระศรีรัตนะตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากล
โลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทยทรงมีพระพลานามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยื่นนาน เป็นมิ่งขวัญ
ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า
ร้อย.ตถ.๒ 15 มิ.ย. 2553
10361 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป
14 มิ.ย. 2553
10360 กตว.สปช.ทบ.
- พระราชาผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
14 มิ.ย. 2553
10359 กตว.สปช.ทบ.
- พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็น
14 มิ.ย. 2553
10358 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
14 มิ.ย. 2553
10357 กตว.สปช.ทบ.
- คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และ
มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย
14 มิ.ย. 2553
10356 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
14 มิ.ย. 2553

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738