: หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 02 / 294 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่

วันที่

10365 Stickybear007
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10364 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10363 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 15 มิ.ย. 2553
10362 บุตร – หลานและครอบครัว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และขอให้คุณพระศรีรัตนะตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากล
โลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทยทรงมีพระพลานามัยที่
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยื่นนาน เป็นมิ่งขวัญ
ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า
ร้อย.ตถ.๒ 15 มิ.ย. 2553
10361 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้ปวงชนชาวไทยตลอดไป
14 มิ.ย. 2553
10360 กตว.สปช.ทบ.
- พระราชาผู้ทรงเป็นพลังแผ่นดิน
14 มิ.ย. 2553
10359 กตว.สปช.ทบ.
- พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็น
14 มิ.ย. 2553
10358 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
14 มิ.ย. 2553
10357 กตว.สปช.ทบ.
- คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และ
มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย
14 มิ.ย. 2553
10356 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
14 มิ.ย. 2553
10355 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
14 มิ.ย. 2553
10354 กตว.สปช.ทบ.
- ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
14 มิ.ย. 2553
10353 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง
14 มิ.ย. 2553
10352 กตว.สปช.ทบ.
- พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
14 มิ.ย. 2553
10351 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
14 มิ.ย. 2553
10350 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นมิ่งขวัญให้ปวงชน
ชาวไทยตลอดไป
14 มิ.ย. 2553
10349 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พ่อของแผ่นดินทรงพระเจริญ
14 มิ.ย. 2553
10348 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยตลอดกาล ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ.
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10347 Stickybear007
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10346 Stickybear007
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10345 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10344 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10343 กตว.สปช.ทบ.
- ธ ทรงพระเมตตา ดุจธาราที่ไหลริน ให้ชนได้ดื่มกิน ต่อชีวินมิสิ้นสูญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 มิ.ย. 2553
10342 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
11 มิ.ย. 2553
10341 กตว.สปช.ทบ.
- องค์มหาราชพระจอมบาทภูมิพล ขอพระองค์ทรงพระชนม์มายุ ยิ่งยืนนาน
11 มิ.ย. 2553
10340 กตว.สปช.ทบ.
- พระสถิตในใจไทยทั้งชาติขออภิวาทกราบเบื้องบาทองค์พระภูมิพล
11 มิ.ย. 2553
10339 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
11 มิ.ย. 2553
10338 กตว.สปช.ทบ.
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
11 มิ.ย. 2553
10337 กตว.สปช.ทบ.
- เราเป็นคนไทย ต้องรักชาติไทย รักพระมหากษัตริย์ สมัครสมานสามัคคี
สุขใดไหนเล่าเท่าร่มพระบารมี
11 มิ.ย. 2553
10336 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 มิ.ย. 2553

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738