สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Socical Network) 3 ช่องทาง  กระทรวงมหาดไทย  22/01/2561 
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Socical Network) 3 ช่องทาง  กระทรวงมหาดไทย  22/01/2561 
จังหวัดลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  จังหวัดลำปาง  29/01/2561 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  22/01/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รุ่น  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24/08/2561 
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ในงาน ผึ้งคืนรัง 61  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   03/02/2561 
สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560  สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดพะเยา   22/01/2561 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  31/12/2561 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  15/02/2561 
ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่12” ในวันเสาร์ที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561  ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  03/02/2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อระดมทรัพยากรการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  31/01/2561 
มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท  มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   31/01/2561 
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561  สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่  30/04/2561 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา  09/11/2561 
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561   เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   30/04/2561 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง  26/01/2561 
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561     30/04/2561 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำบริเวณตลาดแพร่ปรีดา และตลาดชมภูมิ่งที่เกิดเหตุ ว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการประปาไปเรียกเก็บเงินค่าน้ำกับผู้ใช้น้ำ  การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาแพร่   30/01/2561 
กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะ   กรมการขนส่งทางบก จังหวัดแพร่  30/01/2561 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph