สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
โรงเรียนแม่อานวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาการกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559   โรงเรียนแม่อานวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  10/05/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันแม่สูน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่  03/06/2559 
โรงพยาบาลพาน สอบราคาซื้อน้ำยาที่ใช้สำหรับตรวจวิเคราะห์เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 25,000 รายการทดสอบ  โรงพยาบาลพาน  18/05/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ จำนวน 295 รายการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ   16/05/2559 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจัดซื้อวัตถุดิบเป็นรายสิ่ง เพื่อประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   13/05/2559 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 คัน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย  16/05/2559 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  11/05/2559 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำนวน 15,000 เทสต์   โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   13/05/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  16/05/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 52 จุด   องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย   10/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   18/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   18/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  18/05/2559 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   12/05/2559 
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย  17/05/2559 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   30/05/2559 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความประสงค์ขายทอดตลาดต้นไม้สัก จำนวน 5 ต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  09/05/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน สอบราคาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน   10/05/2559 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  03/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   16/05/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 3
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph