หน้าหลัก โครงสร้างหน้าที่ แผนปฏิบัติการ ติดต่อสอบถาม ร้องเรียนการทำงาน
ตามรอยพระยุคลบาท >
โครงสร้างและหน้าที่ >
หน่วยงานในสังกัด >
รู้จักผู้บริหาร >
คณะกรรมการฯ ใสสะอาด >
แผนและโครงการ >
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน >
กฏ ระเบียบ คู่มือ และเอกสาร >
การจัดการความรู้องค์กร >
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร >
ติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ >
ร้องเรียนการทำงาน >
ตรวจสอบข้อร้องเรียน >
รวมลิ้งค์เว็บไซต์ "ใสสะอาด" >
ระบบรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3 พร้อมรับข้อมูล ข้อเท็จจริงจากท่าน
เพียงท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วกดปุ่มส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการให้โดยคณะกรรมการ ราชการใสสะอาด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เมื่อตรวจสอบเบาะแสและดำเนินการประการใดแล้ว จะแจ้งผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หรือทาง E-mail
***** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะจัดเก็บเป็นความลับ และจะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หากไม่ประสงค์ให้ติดต่อกลับหรือไม่ต้องการเปิดเผย ไม่ต้องระบุตัวตนก็ได้
สำหรับการกรอกข้อมูลในช่องที่มี * สีแดง เป็นข้อมูลจำเป็น กรุณากรอกข้อมูลด้วย
--------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้ร้องเรียน ---- >
นามแฝง * : < --- จะถูกใช้แทนการอ้างถึงผู้ร้องเรียน
ชื่อ : สกุล :
ที่อยู่ * :
จังหวัด * :
โทรศัพท์ :
e-mail :
ข้อมูลการร้องเรียน ---- >
ประเภทการร้องเรียน : เรื่อง * :
รายละเอียด * :
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) กรุณารวมส่งเป็นไฟล์เดียว :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738