Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004222680
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2547 / 13:35:50     โดย : สทท.เชียงใหม่
   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต. ในเขต จ.เชียงใหม่ รวม 22 แห่ง รับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเข้าเป็น นายกอบต. และสมาชิกอบต.
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต. ในเขต จ.เชียงใหม่ รวม 22 แห่ง ได้แก่ อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ , อบต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ . อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ทุ้งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,อบต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ , อบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่ , อบต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , อบต.ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ , อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อบต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , อบต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , อบต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , อบต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กำหนดรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเข้าเป็น นายกอบต. และสมาชิกอบต. ในวันที่ 14 – 18 มิ.ย. 47 ณ ที่ทำการ อบต.ทั้ง 22 แห่ง และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 18 มิ.ย. 47


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.
สิ้นสุดวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปี 2561  13/04/2561   
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา  23/03/2561   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561  22/03/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561  31/03/2561   
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561  14/05/2561   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561  30/04/2561   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รับสมัครเด็ก เยาวชน อายุ 8 – 19 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561  09/04/2561   
โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30/05/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   07/04/2561   
ศาลจังหวัดแพร่ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   23/03/2561   
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค   28/03/2561   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างทำฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์ จำนวน 299 แห่ง   30/03/2561   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 52 รายการ  22/03/2561   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  04/04/2561   
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ  29/03/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph