Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003685615
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2547 / 13:35:50     โดย : สทท.เชียงใหม่
   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต. ในเขต จ.เชียงใหม่ รวม 22 แห่ง รับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเข้าเป็น นายกอบต. และสมาชิกอบต.
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต. ในเขต จ.เชียงใหม่ รวม 22 แห่ง ได้แก่ อบต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ , อบต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ . อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ทุ้งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,อบต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , อบต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ , อบต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่วิน จ.เชียงใหม่ , อบต.สบเตี้ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , อบต.ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ , อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อบต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ , อบต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , อบต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , อบต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ , อบต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กำหนดรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเข้าเป็น นายกอบต. และสมาชิกอบต. ในวันที่ 14 – 18 มิ.ย. 47 ณ ที่ทำการ อบต.ทั้ง 22 แห่ง และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 18 มิ.ย. 47


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.
สิ้นสุดวันที่ : 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
444444444  05/07/2558   
11111111  05/07/2558   
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยกเลิการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  10/07/2558   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  13/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10/07/2558   
เทศบาลเมืองแพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี) จำนวน 24 รายการ  13/07/2558   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ในการปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน  14/07/2558   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 1 คน  14/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโครงการพัฒนาดอยตุง จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  15/07/2558   
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ   10/07/2558   
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  09/07/2558   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  14/07/2558   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 59 รายการ   16/07/2558   
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  16/07/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph