Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003766672
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2554 / 23:40:13     โดย : สวท.ลำพูน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ NISSAN นั่งสองแถว (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บน-6868 ลำพูน จำนวน 1 คัน
กำหนดดูรถยนต์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และขายทอดตลาด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5300-3611-14ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 07 ตุลาคม พ.ศ. 2554

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  02/09/2558   
จังหวัดลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ปอนด์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   31/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า งจำนวน 3 โครงการ  10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง จำนวน 1 โครงการ  09/09/2558   
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ ค.ส.ล.   11/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จำนวน 400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 โครงการ   10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านขอบด้ง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร   10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 15 หนองไผ่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร   10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านลาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร   10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านม่อนปิ่นเหนือ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร   10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง จำนวน 1 โครงการ  09/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จังหวัดลำพูน สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล  10/09/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  09/09/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  01/09/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph