Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003688787
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2556 / 13:58:31     โดย : สทท.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง เทศบาลตำบลแม่พริก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โทร.054-299006 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี   15/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  20/07/2558   
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน  14/07/2558   
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักประมงจังหวัดลำพูน 1 หลัง   10/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (สน.ศท.4/12)ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนนาทรายวิทยาคม (ครั้งที่ 2)   17/07/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลลำพูน  10/07/2558   
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ต.แม่สาย จ.เชียงราย ประมูลซื้อยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  21/07/2558   
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ต.แม่สาย จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  21/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   21/07/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   21/07/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   21/07/2558   
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  21/07/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารบริหารงานกลาง จำนวน 1 งาน  14/07/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย จำนวน 4 เครื่อง  13/07/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือบัณฑิตานุสรณ์ จำนวน 3,428 เล่ม   14/07/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph