Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003988099
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2557 / 13:05:20     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พล.ต.ต.รังสรรค์ ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม) อันดับ คศ. 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจแลออกแบบ (นักบริหารงานช่างระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หรือที่เว็บไซด์ www.nakhonsawanpao.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สิ้นสุดวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 75 รายการ  12/05/2559   
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2  30/06/2559   
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1  18/05/2559   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  15/05/2559   
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  04/05/2559   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จ.เชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ จำนวน 77 รายการ  12/05/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องฉายดาวแบบเต็มโดม  11/05/2559   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จำนวน 1 งาน  10/05/2559   
โรงพยาบาลลำพูฯ ขยายเวลาการสมัครบุคคลเพ่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์หรือตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา  31/05/2559   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคางานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 480 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน  19/05/2559   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 อัตรา  27/05/2559   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  27/05/2559   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  12/05/2559   
สำนักงานขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน   04/05/2559   
เทศบาลตำบลริมปิง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลริมปิง  17/05/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph