Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004071581
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2557 / 11:29:14     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วยโรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ หนังสือแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 118 รายการ
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Songkawe.ac.th หรือ www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-369407


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  30/01/2560   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค. ของโรงเรียนเทิงวิทยา จำนวน 1 หลัง   19/01/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน 1 ชุด   27/01/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ  27/01/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ  27/01/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   31/01/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  31/01/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  31/01/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 5 โครงการ  26/01/2560   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ   24/01/2560   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   26/01/2560   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่วางระบบผลิตน้ำ RO อาคารปฏิบัติการ 5 จำนวน 1 งาน  10/02/2560   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง   30/01/2560   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  30/01/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจาะบาดาลและวางระบบประปาภายในหมู่บ้าน ขนาดบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พร้อมหอสูงเก็บน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร ความสูง 9.00 เมตร   25/01/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph