วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 2565   <<-- คลิก
จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 2565 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา   <<-- คลิก
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2561 ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรมีกำไรไร่ละ 2,500 - 4,000 บาท
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ เทศบาลนครลำปางจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   <<-- คลิก
เทศบาลนครลำปางจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ โครงการชลประทานลำปางรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็กและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   <<-- คลิก
โครงการชลประทานลำปางรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็กและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร   <<-- คลิก
ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบป้ายของดีจังหวัดลำปางให้แก่ร้านค้า 17 ร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบป้ายของดีจังหวัดลำปางให้แก่ร้านค้า 17 ร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   <<-- คลิก
จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เตรียมตรวจรับรองและประเมินพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 67 แห่ง ที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ามาเกิน 2 ปี เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดในเทศบาลนครเชียงใหม่งดใช้ถุงพลาสติก   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดวโรรสและตลาดศิริวัฒนา ลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้า โดยมีร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เปลี่ยนไปใช้ภาชนะอื่นทดแทนแล้วจำนวนมาก
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การเสนอประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อกำหนดทิศทางต่อไป
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นอาสาสมัคร
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   <<-- คลิก
จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ตามโครงการ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทั้งสองที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล   <<-- คลิก
เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2561) ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP เกษตรแม่โจ้..//   <<-- คลิก
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมจัดงานแสดงสินค้า SME Start up เกษตรแม่โจ้ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0..//
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ เชียงใหม่คุมเข้มห้ามให้อาหารนกพิราบประตูท่าแพ   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มการให้อาหารนกพิราบบริเวณประตูท่าแพ หลังมีนกพิราบกว่า 1 หมื่นตัว เข้ามาหากิน หวั่นเป็นพาหะโรคระบาดสู่คน
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ ตำรวจ แม่อาย จับยาบ้า 1 แสนเม็ด   <<-- คลิก
ตำรวจ สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุมชาย ลักลอบขนยาบ้า ได้ของกลาง ยาบ้า กว่า 100,000 เม็ด
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ ตำรวจภาค 5 ตรวจยึดยาบ้า 12 ล้านเม็ด ไอซ์ครึ่งตัน   <<-- คลิก
ตำรวจภาค 5 แถลงผลสกัดจับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ ได้ผู้ต้องหา 2 คนพร้อมของกลางยาบ้า 12 ล้าน 4 แสนเม็ด และไอซ์ 521 กิโลกรัม
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย คัดเลือก ร้านอาหารไทยรสชาติดี สะอาดได้รับป้ายสัญลักษณ์ THAI SELECT   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรและป้ายสัญลักษณ์ THAI SELECTจำนวน 3 ร้านเป็นร้านอาหารไทย รสชาติดี สะอาด
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจะเพิ่มประชาสัมพันธ์เชิงรุก Online On air On ground และเน้นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน
26 ก.ย. 2561
-+-+-+ สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน ปิด’ จัดอบรมทำกระเป๋าประยุกต์สร้างอาชิพคนพิการ พลิกชีวิตคนพิการให้มีความหวัง   <<-- คลิก
สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน ปิด’ จัดอบรมทำกระเป๋าประยุกต์สร้างอาชิพคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีความหวัง
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/